Algemene voorwaarden (klik hier voor de pfd versie)

Algemene Voorwaarden van StapGoed

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van
StapGoed en op alle met StapGoed aangegane overeenkomsten voor zover van deze algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Onder cliënt wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met StapGoed in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling dan wel het boeken van een behandeling houdt in dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert.

Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

StapGoed behouden zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 2. Inspanningen
StapGoed zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. StapGoed zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Artikel 3. Het boeken van een behandeling en annuleringsvoorwaarden
3.1 Boeken van een behandeling

Het boeken van een behandeling geschieden uitsluitend op afspraak.

3.2 Annulering door cliënt

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan StapGoed melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag StapGoed het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

3.3 Annulering door StapGoed

StapGoed moeten verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

3.4 Tijdig aanwezig zijn voor de behandeling.

De cliënt dient tijdig aanwezig te zijn voor de besproken behandeling. Indien de cliënt niet op de afgesproken tijd aanwezig is mag StapGoed de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.

3.5 Overmacht

Beide partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van de onder leden 3.2 t/m 3.4 genoemde voorwaarden indien men daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop StapGoed of cliënt geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor StapGoed of cliënt niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Artikel 4. Betaling
StapGoed vermelden alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website www.stapgoed.nl. Daarnaast zijn actuele prijslijsten opvraagbaar bij StapGoed. De gemelde prijzen zijn in euro's en inclusief btw.

StapGoed behouden zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren indien zij dit nodig acht. Prijswijzigingen worden minimaal 30 dagen voor invoering kenbaar gemaakt op de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per bank te voldoen. Bij in gebreke blijven van betaling is StapGoed genoodzaakt, na de verlooptijd van de factuur en een herinnering, het ter incasso te stellen aan en deurwaarder. De hieruit vloeiende kosten, zullen geheel voor eigen rekening komen.

Artikel 5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet
StapGoed vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan StapGoed aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

StapGoed neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op de klantenkaart. StapGoed behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal gegevens van de cliënt niet aan derden verstrekken zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Artikel 6. Geheimhouding
StapGoed is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, StapGoed is verplicht  de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
StapGoed is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat StapGoed is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Artikel 8. Garantie
StapGoed geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien: - De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd. - De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of de aanwijzingen van StapGoed heeft gebruikt.

Artikel 9. Beschadiging & diefstal
StapGoed heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. StapGoed meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 10. Klachten
Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij
StapGoed in te dienen. StapGoed dient klachten afdoende te onderzoeken en zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van de uiterlijke verzorgingsbranche. StapGoed verstrekt in dat geval informatie over de geschillencommissie van de uiterlijke verzorgingsbranche aan de cliënt.

Artikel 11. Geschillenregeling
Geschillen tussen cliënt en
StapGoed over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de cliënt als door StapGoed aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de cliënt zijn klacht eerst bij StapGoed heeft ingediend.

Nadat de klacht bij StapGoed is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

Wanneer de cliënt een geschil aanhangig maakt bij de geschillencommissie, is StapGoed aan deze keuze gebonden. Indien StapGoed een geschil aanhangig willen maken bij de Geschillencommissie, moeten zij de cliënt vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. StapGoed dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft
StapGoed het recht de cliënt te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 13. Recht
Op elke overeenkomst tussen
StapGoed en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 Pedicure
StapGoed


Manon Smulders
06 53 72 89 72
info@stapgoed.nl